Duke shfaqur titujt 1-10

: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke - Muzika vokale - Muzike instrumentale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Arie per ze mexosopranoje e shoqerim ne piano - Ariet - Paraklasicizmi - D,India (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzika baroke -Muzika vokale - Muzike instrumentale - Muzike per ze mexosopranoje - Muzike per instrumente me tela - Muzike per kitarre - Arie per ze mexosopranoje e shoqerim ne piano - Ariet - Paraklasicizmi - (1)
: Muzika boterore - Muzika paraklasike - Muzike e Rilindjes - Muzika baroke - Muzike vokale - Muzike instrumentale - Muzike pe ze solo e kor - Muzike per soprano tenor alt bariton bas - Muzike per instrumente fryme - Muzike per trombon - Muzike per instrument harku - Pjese per ze kor dhe orkester - Pjeset - Mesjeta - Paraklasicizmi - Dy Fay (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika instrumentale - Pjeset (1)
Muzika boterore - Muzika Barok - Muzika instrumentale - Uverturat (1)
Muzika boterore - Paraklasicizmi - Muzika baroke - Muzike dhome -Muzika instrumentale - Muzike per instrumente me tastiere - Muzike per harpsikorde - Suitat - (1)
Muzika boterore - Paraklasicizmi - Muzike baroke -Muzike dhome - Muzika instrumentale - Muzike harqesh dhe shoqerim ne harpsikorde - Uverturat - (1)
Muzika boterore - Muzika instrumentale -Muzika baroke- Muzika vokale - Operat (1)
Muzika boterore - Muzika e Rilindjes - Muzike dhome - Muzike instrumentale - Muzike per instrumente harku - Muzike per violine , viole ,violoncel - Pavane per kuartet harqesh - Kuartetet - Mesjeta - Gibbons (1)
Muzika boterore - Paraklasicizmi - Muzika baroke - Muzike dhome - Muzika instrumentale - Muzike harqesh - Muzike per violine violoncel bas - continuo dhe shoqerim ne harpsikorde - Sonatat (trio-sonatat) - (1)